Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zastosowanie, definicje terminów

(1) Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Niemcy (dalej: “my” lub “Werkzeug-Garten”) prowadzi sklep internetowy z towarami pod adresem http://werkzeug-garten.de. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych między nami a naszymi klientami (dalej: “Klient” lub “Użytkownik”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

(2) “Konsument” w rozumieniu niniejszych Warunków to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. “Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która, dokonując czynności prawnej, działa w ramach swojej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej lub na własny rachunek, przy czym spółka osobowa posiadająca zdolność prawną jest spółką osobową posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

§ 2 Zawieranie umów, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe przepisy dotyczące zawierania umów mają zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem http://werkzeug-garten.de.

(2) Nasze prezentacje produktów w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(3) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury składania zamówienia udostępnionej w naszym sklepie internetowym. Zamówienie jest składane w następujących krokach:

  1. Wybór pożądanych towarów,
  2. Dodaj produkty, klikając odpowiedni przycisk (np. “Dodaj do koszyka”, “Dodaj do torby na zakupy” lub podobny),
  3. Sprawdzanie szczegółów w koszyku,
  4. Wywołaj przegląd zamówienia, klikając odpowiedni przycisk (np. “Przejdź do kasy”, “Przejdź do płatności”, “Przejdź do przeglądu zamówienia” lub podobny),
  5. Wprowadź/sprawdź dane adresowe i kontaktowe, wybierz metodę płatności, potwierdź OWH i zasady anulowania,
  6. Jeśli uzgodniona jakość towarów odbiega od ich zwykłej jakości i warunków użytkowania, potwierdzenie negatywnej umowy jakościowej,
  7. Finalizacja zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Kup teraz”. Stanowi to wiążące zamówienie.
  8. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania od nas potwierdzenia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych na podany adres e-mail.

(4) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostanie zawarta z Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Niemcy.

(5) Przed złożeniem zamówienia dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, ogólnych warunków i zasad anulowania, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu zamówienia przez użytkownika, częściowo automatycznie. Nie przechowujemy tekstu umowy po jej zawarciu.

(6) Błędy wprowadzania danych mogą być korygowane przy użyciu zwykłych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (np. przycisk “wstecz” przeglądarki). Można je również skorygować poprzez przedwczesne anulowanie procesu zamówienia, zamknięcie okna przeglądarki i powtórzenie procesu.

(7) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. Użytkownik musi zatem upewnić się, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Przedmiot umowy i istotne cechy produktów

(1) W przypadku naszego sklepu internetowego przedmiotem umowy jest:

  1. Sprzedaż towarów. Rzeczywiste towary oferowane są na naszych stronach z artykułami.

(2) Podstawowe cechy towarów można znaleźć w opisie przedmiotu. Jeśli uzgodniona jakość towarów odbiega od ich zwykłej jakości i warunków użytkowania, zostanie to wyraźnie wskazane w opisie przedmiotu (negatywna umowa jakościowa). O ile klient wyraził wyraźną zgodę na negatywne odchylenia jakościowe, określa to przedmiot umowy.

§ 4 Ceny, koszty wysyłki i dostawy

(1) Ceny podane w poszczególnych ofertach, a także koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

(2) Odpowiednią cenę zakupu należy zapłacić przed dostawą produktu (płatność z góry), chyba że wyraźnie oferujemy zakup na konto. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w odpowiedniej ofercie. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, roszczenia o zapłatę są wymagalne natychmiast.

(3) Oprócz podanych cen za dostawę produktów mogą zostać naliczone koszty wysyłki, chyba że dany produkt jest oznaczony jako wolny od kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane ponownie w ofertach, w stosownych przypadkach w systemie koszyka zakupów i w przeglądzie zamówienia.

(4) O ile w opisie produktu nie określono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki (czas dostawy: [ wstaw wartość dla default_delivery_time_text ] po otrzymaniu płatności).

(5) Obowiązują następujące ograniczenia dotyczące obszaru dostawy: Dostawa jest realizowana do następujących krajów: Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Monako, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Austria.

§ 5 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jest to regulowane przez naszą politykę anulowania rezerwacji.

§ 7 Język umowy

Jedynie język niemiecki jest dostępny jako język umowy.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków, nasza odpowiedzialność za umowne naruszenia obowiązków i czyny niedozwolone jest ograniczona do umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

(2) Ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku lekkiego zaniedbania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia lub w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Jeśli nie wywiążemy się z umowy z powodu drobnego zaniedbania, jeśli wykonanie umowy stało się niemożliwe lub jeśli naruszymy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność za szkody materialne i straty finansowe z tym związane będzie ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego przestrzeganiu można regularnie polegać. Obejmuje to w szczególności nasz obowiązek podjęcia działań i spełnienia świadczenia należnego na podstawie umowy, co opisano w § 3.

§ 9 Gwarancja

(1) Gwarancja podlega przepisom ustawowym.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu/towaru cyfrowego lub świadczonej usługi natychmiast po wykonaniu umowy pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do tego wymogu, nie będzie to oczywiście miało wpływu na jego ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 10 Postanowienia końcowe/Rozstrzyganie sporów

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie jest tym samym cofnięta (zasada przychylności).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

(3) Jeśli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Klientem a Dostawcą Usług jest siedziba Dostawcy Usług.

(4) Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów.