Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione).

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi 30 dni od daty,

  • w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, która nie jest przewoźnikiem, objęła lub objęła w posiadanie towary, jeżeli użytkownik zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczane jednolicie, lub
  • w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru lub weszła w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli użytkownik zamówił kilka towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie, lub
  • w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki, jeżeli użytkownik zamówił towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach, lub
  • w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie pierwszego towaru, pod warunkiem zawarcia umowy o regularną dostawę towarów przez określony czas.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Niemcy, numer telefonu: 02293/907999, adres e-mail: info@holz-jaeger.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jasne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://werkzeug-garten.de/widerrufsbelehrung/. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie prześlemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku takiej spłaty korzystamy z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za taką spłatę.

Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem 30-dniowego okresu.

Poniesiemy koszty zwrotu towarów, jeśli użytkownik skorzysta z dostarczonego przez nas formularza zwrotu, a towary zostaną zwrócone do nas na terenie Niemiec.

W przypadku odesłania towarów do nas z kraju innego niż Niemcy, użytkownik ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Koszt zwrotu towarów jest bardzo zróżnicowany i zależy od kraju, z którego towary są zwracane, a także od rozmiaru i wagi paczki. Koszty przesyłki zwrotnej z danego kraju można sprawdzić na przykład za pośrednictwem poniższego linku do operatora logistycznego GLS: https://gls-group.eu/

W przypadku wadliwej lub nieprawidłowej dostawy zawsze dostarczamy etykietę zwrotną GLS.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz anulowania

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

– An

Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Niemcy, numer telefonu: 02293/907999, adres e-mail: info@holz-jaeger.com

– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

– Data

___________
(*) Niepotrzebne skreślić.